Certyfikowane szkolenia dla kadry nauczycielskiej
O nas
Misją Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli MERITUM jest wszechstronne i fachowe wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, rad pedagogicznych oraz innych podmiotów edukacyjnych poprzez szkolenia, konsultacje, doradztwo oraz sieci współpracy.
Dowiedz się więcej
Zapoznaj się z naszą ofertą
Aktualności
02.02
2022

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli MERITUM w Łukowie realizuje projekt grantowy „Zdalny nauczyciel” w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

CEL PROJEKTU

Podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego nauczycielom prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych.

OKRES REALIZACJI

Grant realizowany jest od 15 lutego do 30 czerwca 2022r.

UCZESTNICY PROJEKTU

Nauczyciele  i nauczycielki publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół na różnych etapach edukacyjnych i w zakresie różnych obszarów kształcenia z terenu całej Polski.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

„Zdalny nauczyciel” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Wydatki kwalifikowalne grantu wynoszą: 165 450,00 zł.

Dofinansowanie realizacji grantu: 165 450,00 zł.
DZIAŁANIA W PROJEKCIE

W ramach realizowanego grantu eksperci przeprowadzą szkolenia i konsultacje dla 165 nauczycieli (w 15 grupach po śr. 11 osób). Szkolenia realizowane będą zgodnie z Ramowym programem szkolenia dla kadr systemu oświaty w zakresie wspierania szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej w formie zdalnej i stacjonarnej z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, materiałów edukacyjnych przygotowanych przez ORE oraz zasobów ODN MERITUM.

W ramach projektu każdy uczestnik weźmie udział w 3 godzinach indywidualnego wsparcia konsultacyjno-doradczego, śr. 25 godzinach zajęć szkoleniowych, w tym obowiązkowo:

  • Metodyka edukacji zdalnej – 5 godz. W programie m.in.: Lekcja stacjonarna a zdalna – rola i zadania nauczyciela. Metody dydaktyczne w edukacji zdalnej. Planowanie toku lekcji edukacji zdalnej – krok po kroku.
  • Zintegrowana Platforma Edukacyjna – 5 godz. W programie m.in.: Panel użytkownika. Komponowanie własnego materiału z wykorzystaniem teczki i w kreatorze. Tworzenie ścieżek nauki. Udostępnianie zadań wygenerowanych w kreatorze i ich sprawdzanie.

oraz do wyboru:

1. Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej – 5 godz. W programie m.in.: Relacje i klimat klasy podstawą efektywnej edukacji, w tym edukacji zdalnej. Sposoby zadbania o dobrostan nauczyciela.

2. Organizacja procesu kształcenia i wychowania – 7 godz. W programie m.in.: Organizacja procesu kształcenia na poziomie szkoły i klasy – kodeks zasad pracy na odległość. Godzina z wychowawcą w nauczaniu zdalnym. Rola rodziców w organizacji nauczania zdalnego.

3. Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej – 5 godz. W programie m.in.: Ocenianie w edukacji zdalnej – metody i formy. Monitorowanie postępów w nauce jako forma motywowania do aktywności i dalszej pracy.

4. Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej – 4 godz. W programie m.in.: Dobór narzędzi do zdalnego nauczania: ZPE, Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, z uwzględnieniem m.in. etapu rozwoju ucznia, celów edukacyjnych.

5. MS Teams – 5 godz. W programie: obsługa MS Teams – kurs podstawowy lub zaawansowany w zależności od zgłoszeń uczestników.

6. Zoom – 5 godz. W programie: obsługa Zoom – poziom podstawowy lub zaawansowany w zależności od zgłoszeń uczestników.

7. Google Meet – 5 godz. W programie: obsługa Google Meet – poziom podstawowy lub zaawansowany w zależności od zgłoszeń uczestników.

8. Multimedialne zasoby edukacyjne – 3 godz. W programie m.in.: E-zasoby – przegląd rekomendowanych platform i serwisów edukacyjnych, zawierających zasoby edukacyjne oraz narzędzia do samodzielnego tworzenia materiałów edukacyjnych.

9. Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej – 2 godz. W programie m.in.: Bezpieczeństwo danych osobowych w kontekście nauczania zdalnego. Zjawisko „rajdów na e-lekcje” – jak się zabezpieczyć, jak sobie radzić, gdzie zgłosić.

10. Prawne aspekty edukacji zdalnej – 2 godz. W programie m.in.: Prawo autorskie oraz prawo do wizerunku w kontekście nauczania zdalnego. Omówienie trudnych sytuacji dotyczących prawa autorskiego, z jakimi mogą zetknąć się nauczyciele w trakcie nauczania zdalnego – studium przypadku.

PLANOWANE WYNIKI PROJEKTU:

  • 165 uczestników, którzy rozwinęli kompetencje w zakresie edukacji zdalnej;
  • 165 nauczycieli ze szkół i przedszkoli objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie kształcenia na odległość;
  • 165 uczestników objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19
  • 1 placówka doskonalenia nauczycieli, która wdrożyła działania doradcze i konsultacyjne w zakresie kształcenia na odległość oraz została doposażona w sprzęt w ramach przedsięwzięcia grantowego;

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie uzupełnionych i podpisanych dokumentów na adres

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Meritum

ul. ks. Brzóski 17

21-400 Łuków

05.02
2021

Szczepienia nauczycieli

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

W najbliższym czasie rozpocznie się szczepienie nauczycieli przeciw Covid-19. Dzięki staraniom Ministerstwa Edukacji i Nauki rząd RP podjął decyzję, że już w drugim tygodniu lutego rozpoczną się szczepienia nauczycieli.

W pierwszej grupie będą mogli Państwo zgłaszać tylko następujące kategorie osób, które już w tej chwili pracują stacjonarnie:

– nauczycieli  wychowania  przedszkolnego,

– osoby zatrudnione na stanowisku – pomoc nauczyciela,

– osoby zatrudnione na stanowisku  – pomoc wychowawcy,

– nauczycieli klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic),

– nauczycieli szkół i placówek specjalnych,

– nauczyciel i instruktorów praktycznej nauki zawodu (również tych nie będących pracownikami szkół),

– pracowników pedagogicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych,

– kadrę kierowniczą pedagogiczną wymienionych szkół i placówek.

O możliwości zgłaszania kolejnych grup nauczycieli będziemy informować w późniejszym czasie.

Jak będą wyglądały szczepienia nauczycieli?

Cała procedura będzie bardzo prosta. Nauczyciel na szczepienie będzie zgłoszony przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej. 

Dyrektor będzie wypełniał prosty formularz, który zostanie udostępniony do poniedziałku, 8 lutego br. w „Strefie Pracownika” SIO. W formularzu, który będzie zawierał wykaz nauczycieli, dyrektor zaznaczy imiona i nazwiska chętnych nauczycieli zatrudnionych w szkole lub placówce, dopisze pracowników nie będących nauczycielami, lub nie zatrudnionych w szkole (chodzi o instruktorów praktycznej nauki zawodu) i wypełniony formularz prześle drogą elektroniczną do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Następnie formularz z listą zgłoszoną do szczepienia zostanie przekazany do właściwego szpitala węzłowego.

WAŻNE: nauczyciel, który jest zatrudniony w kilku szkołach lub placówkach, zgłasza chęć do szczepienia w jednej, wybranej przez siebie szkole. 

Już w tej chwili prosimy Państwa Dyrektorów o rozpoczęcie przygotowań. Przede wszystkim prosimy o kontakt z osobami wymienionymi wyżej i  ustalenie czy wyrażają chęć do zgłoszenia się na szczepienie.

Opcjonalnie prosimy także o zebranie numeru telefonu komórkowego danej osoby.

Zebranie tych wszystkich informacji wcześniej pozwoli na sprawne przeprowadzenie procesu rejestracji oraz przyspieszy proces szczepienia. 

Dyrektor szkoły będzie miał czas na wypełnienie formularza zgłoszeniowego do środy, 10 lutego br. 

26.01
2021

Praktyczna nauka zawodu – informacja MEiN

Informujemy, że od 18 stycznia br. szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe, w tym centra kształcenia zawodowego i placówki kształcenia ustawicznego, mogą prowadzić kształcenie praktyczne z zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych, na takich zasadach jak przed feriami.

Zajęcia praktyczne

Dyrektor szkoły lub placówki prowadzącej kształcenie zawodowe może zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia. Ważne jest, aby wspomniane zajęcia były prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego i odbywały się w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe dla uczniów i słuchaczy niebędących młodocianymi pracownikami mogą odbywać się w rzeczywistych warunkach pracy, czyli u pracodawców, przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy. Praktyki zawodowe mogą być realizowane w wybranych dniach tygodnia w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.

Wyjątek stanowią praktyki zawodowe w zawodach morskich organizowane dla uczniów klas i semestrów programowo najwyższych, które nie podlegają ograniczeniu w zakresie dopuszczalnej liczby godzin w tygodniu.

Zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników

W przypadku uczniów branżowych szkół I stopnia, będących młodocianymi pracownikami, którzy mają podpisaną umowę z pracodawcą, przygotowanie zawodowe może odbywać u pracodawców tak jak dotychczas, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.